Art. 1: LC-Products B.V.
Kapelstraat 1, 5476 KV Vorstenbosch
K.v.K. nr. 17213596
BTW nr. NL8186.47.498.B01
hierna te noemen "LCP"

Art. 2: Toepasselijkheid der voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden, zoals genoemd in de artikelen 1 tot en met 15 zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en transacties door of vanwege LCP.
2.2 Bestellingen door en opdrachten van een opdrachtgever aan LCP worden geacht erkenning en aanvaarding van de algemene voorwaarden van LCP in te houden, maar bovendien ook de buitenwerkingstelling van eventuele algemene en/of andere voorwaarden van de opdrachtgever zelf.
2.3 Afwijkende bedingen met inbegrip van algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze door LCP uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Art. 3: Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen in welke vorm ook gedaan zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend. Tenzij de offerte anders vermeldt, worden alle offertes gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte, gestand gedaan.
3.2 Opdrachten en orders zijn voor LCP eerst bindend wanneer deze schriftelijk d.m.v. een opdrachtbevestiging door LCP zijn aanvaard en bevestigd. (zie ook art. 2 lid 2). Zonder deze schriftelijke opdrachtbevestiging komt geen overeenkomst tot stand. LCP behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de met de opdracht verband houdende werkzaamheden op te schorten zolang zij de, door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging, nog niet retour hebben ontvangen.
3.3 Indien de opdrachtgever niet binnen drie dagen na datum van verzending van de schriftelijke bevestiging zijn bezwaren daartegen kenbaar heeft gemaakt geldt deze bevestiging als volledige en juiste inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst.

Art. 4: Prijzen
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle prijzen voor levering af magazijn dan wel fabriek.
4.2 Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in euro’s. Exclusief verzendkosten, BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is vervoer van goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, die zich ten aanzien van dat risico behoorlijk dient te verzekeren.

Art. 5: Levertijd
5.1 De levertijd gaat in op de dag dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door LCP is ontvangen of, wanneer een betaling is overeengekomen, op de dag van ontvangst van de gehele aanbetaling.
5.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door LCP bestelde of door de opdrachtgever toegeleverde materialen.
5.3 Indien vertraging ontstaat tengevolge van wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde of toegeleverde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. 
5.4 In geval van niet-toerekenbaar niet nakomen, zie art. 11 lid 1, wordt de uitvoering van de overeenkomst, alsmede de levertijd voor de duur van de periode waarin LCP niet-toerekenbaar niet nakomt, met inbegrip van de tijd benodigd voor eventueel herstel van schade die door de oorzaak van de niet-nakoming is ontstaan, opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan dertig dagen is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel eenzijdig te ontbinden, zonder over en weer tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Art. 6: Wijziging in de overeenkomst
6.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke door LCP aanvaarde opdracht verbindt LCP eerst nadat deze schriftelijk door LCP is aanvaard en bevestigd.
6.2 De uit een zodanige wijziging of de daarmee gepaard gaande extra werkzaamheden voortvloeiende kosten zullen door LCP tegen de op dat moment geldende tarieven en materiaal-prijzen in rekening worden gebracht. De opgegeven en gestelde levertijd genoemd in artikel 5 lid 1 en 2 wordt alsdan naar redelijkheid opgeschort.

Art. 7: Risico- en eigendomsovergang
7.1 Het risico voor te leveren goederen gaat over op de opdrachtgever op het tijdstip van levering. Onder tijdstip van levering wordt dan verstaan het moment waarop de goederen LCP, magazijn of fabriek, alsmede bij levering op aanvoer van derden, de fabriek of het magazijn van derden, hebben verlaten.
7.2 Indien een levering niet op het overeengekomen tijdstip kan plaatsvinden door niet aan LCP toe te rekenen omstandigheden, waaronder mede begrepen het uitstel van levering op verzoek van de opdrachtgever, gaat genoemde risico niettemin op dat tijdstip over.
7.3 Het eigendom van te leveren goederen gaat over op de opdrachtgever nadat al hetgeen hij verschuldigd is, in verband met de betreffende overeenkomst, aan LCP is voldaan. Zolang dit niet het geval is geldt voor deze goederen het verlengd eigendomsvoorbehoud en mag de opdrachtgever de goederen niet verpanden, in bezitloos pand overdragen of aan een derde een of ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in art. 7 lid 5.
7.4 LCP is gerechtigd om bij niet tijdige of onvolledige betaling de betreffende goederen zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen, ook in geval van wanprestatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever.
7.5 Indien de opdrachtgever als wederverkoper een bedrijf uitoefent waarbij het doorverkopen van de door LCP geleverde goederen doel is, is het de opdrachtgever toegestaan om de onder verlengd eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen aan derden te verkopen en af te leveren. Echter, in dat geval heeft LCP het recht van de opdrachtgever zekerheid te vragen in een door LCP te bepalen vorm, voor de richtige betaling van de door LCP geleverde goederen.

Art. 8: Betalingen
8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum netto, zonder enige aftrek, inhouding of schuldvergelijking op de bankrekening van LCP. LCP is steeds gerechtigd vooruitbetaling en/of zekerheidstelling te vorderen alvorens tot productie of levering over te gaan, dan wel onder rembours te leveren.
8.2 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval zijn alle vorderingen van LCP onmiddellijk opeisbaar, terwijl zij aanspraak heeft op vergoeding van rente over het bedrag van de vordering, welke rente gelijk is aan het geldende promessedisconto van de Nederlandse Bank, vermeerderd met de op dat moment door de Nederlandse Banken gehanteerd algemene tijdelijke geldmarkt toeslag, vermeerderd met een toeslag van drieënhalf procentpunt. Tevens zal LCP alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten in rekening brengen. Deze incassokosten belopen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 150,00.
8.3 Zodra de opdrachtgever ten aanzien van enige betaling in verzuim is, worden alle door hem aan LCP uit welk hoofde dan ook te betalen sommen terstond opeisbaar. LCP is gerechtigd in dat geval de uitvoering van alle voor opdrachtgever aanvaarde opdrachten op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden dan wel daarvoor een voor LCP aanvaardbare zekerheid is gesteld, een en ander binnen een door LCP te stellen termijn. Wordt deze overschreden dan is LCP gerechtigd de bedoelde opdracht niet uit te voeren en/of schadevergoeding te vorderen.

Art. 9: Garantie en reclamering
9.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat LCP in voor zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal. Een tekortkoming, waarvan opdrachtgever aantoont dat deze het gevolg is van onjuistheid in de door LCP ontworpen constructies dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, zal door LCP kosteloos worden hersteld dan wel opnieuw geleverd mits de tekortkoming:
a. voor niet uitwendig waarneembare gebreken binnen twaalf maanden na de risico overgang van het goed, zie art. 7 lid 1, aan het licht is getreden en uiterlijk 14 dagen na verstrijken van de garantietermijn schriftelijk aan LCP is gemeld.
b. voor uitwendig waarneembare gebreken binnen 14 dagen na de risico overgang van het goed, zie art. 7 lid 1, waarbinnen opdrachtgever redelijkerwijs de gebreken heeft kunnen constateren, aan het licht is getreden en door opdrachtgever schriftelijk aan LCP is gemeld. Indien de opdrachtgever door bijzondere omstandigheden niet in staat is de zending binnen 14 dagen tijd te controleren, kan hem op zijn schriftelijk verzoek een langere tijd worden gegund. Bij overschrijding van voornoemde termijn zoals vermeld bij art. 9.1.a en 9.1.b. vervalt elke aanspraak op LCP ter zake van die gebreken.
9.2 Bij levering van gebruikt materiaal of gebruikte goederen wordt geen garantie gegeven, tenzij aanspraak op LCP is overeengekomen.
9.3 Op van derden betrokken producten wordt door LCP niet méér garantie gegeven dan aan LCP door derden wordt gegeven.    
9.4 Indien opdrachtgever producten retour zendt in verband met vermeende tekortkomingen die onder de garantie zouden vallen, zal de opdrachtgever de vracht- en verzendkosten voor zijn rekening nemen. Indien blijkt dat er inderdaad sprake is van een tekortkoming die onder de garantieverplichting valt zal LCP deze kosten aan opdrachtgever vergoeden.                                                                                                                                                                                                             
9.5 Vermeende niet nakoming door LCP van haar garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van enige verplichting, die voor hem voortvloeit uit enige met LCP gesloten overeenkomst.                                                                                       
9.6 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met LCP gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit is LCP met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie gehouden.

Art. 10: Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens de verplichtingen voor LCP uit de hierboven in artikel 9 omschreven garantiebepalingen is iedere aansprakelijkheid of gehoudenheid van LCP jegens de opdrachtgever uitgesloten.
10.2 LCP is met name, behoudens zijn garantieverplichtingen, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of schade, welke aan de opdrachtgever of derden, aan personen of goederen door of in verband met de door LCP geleverde goederen en diensten is toegebracht, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van de zijde van LCP daaronder die van de bij LCP in dienst zijnde personen.
10.3 De opdrachtgever vrijwaart LCP van aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door LCP aan de opdrachtgever geleverde goederen de diensten.
10.4 LCP is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesses die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: - schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens.
10.5 Voor beschadiging of verlies van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde modellen en gereedschappen is LCP alleen dan aansprakelijk, indien beschadiging of verlies het gevolg is van opzet, grove nalatigheid of zeer onoordeelkundige behandeling door LCP.

Art. 11: Niet-toerekenbaar niet nakomen
11.1 Van niet-toerekenbaar niet nakomen is sprake indien uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al of niet tijdelijk, wordt verhinderd, of redelijkerwijze niet mogelijk is, door omstandigheden buiten toedoen van LCP. 

Art. 12: Opschorting en ontbinding
12.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van niet verwijtbaar niet-nakomen is LCP gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gebonden zal zijn.
12.2 In geval van toerekenbaar niet nakomen is LCP slechts aansprakelijk indien na deugdelijke ingebrekestelling opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigd of ontbinding van de overeenkomst op zijn verzoek wordt vastgesteld. De tussentijdse beëindiging heeft, evenals elke op verzoek van opdrachtgever vastgestelde ontbinding, geen terugwerkende kracht, doch heeft tot gevolg dat nakoming van de overeenkomst niet langer verplicht is. Betalingsverplichtingen welke vallen voor het tijdstip van beëindiging of ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde goederen en/of diensten, blijven evenwel in stand. In voorkomende gevallen is de aansprakelijkheid van LCP beperkt tot de extra kosten van opdrachtgever welke het direct gevolg zijn van het door een ander afmaken van de onvoltooide opdracht of het door een derde leveren van vervangende goederen en/of diensten. De extra kosten zijn echter beperkt tot een maximum van 10% van de totale opdracht, zoals door LCP aangeboden.
12.3 Indien opdrachtgever, niet behoorlijk of niet tijdig aan de, uit de met LCP gesloten overeenkomst voortvloeiende contractuele verplichtingen voldoet dan wel indien ernstige twijfel is of de opdrachtgever aan voornoemde verplichting kan voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht (al dan niet tot zekerheid) van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is LCP gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst, hetzij op te schorten, voor ten hoogste 30 dagen, hetzij geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gebonden zal zijn.
12.4 Gedurende op opschorting is LCP bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
12.5 LCP is in geval van opschorting zowel als in dat van ontbinding gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding is de opdrachtgever gebonden om na betaling van het krachtens de vorige alinea verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan LCP bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Art. 13: Vertrouwelijke informatie
13.1 LCP verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zal verkrijgen.
13.2 LCP kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade uit enige veronderstelde schending van de geheimhoudingsplicht als omschreven in art. 13.1.

Art. 14: Medewerking van opdrachtgever
14.1 De opdrachtgever zal steeds tijdig alle nuttige en voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
14.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke specificaties, zulks ter beoordeling van LCP.

Art. 15: Toepasselijk recht, geschillen 
15.1 Overeenkomsten tussen LCP en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse recht. 15.2 Van alle geschillen over of in verband met een overeenkomst tussen LCP en opdrachtgever is uitsluitend bevoegd kennis te nemen de binnen de vestigingsplaats van LCP bevoegde rechter.